Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden TopMuzikanten.nl

Artikel 1. Definities

 1. TopMuzikanten.nl stelt zich ten doel muzikale vorming te bevorderen bij al onze klanten.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikmaakt van de Diensten en of producten van TopMuzikanten.nl.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen TopMuzikanten.nl en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door TopMuzikanten.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door TopMuzikanten.nl ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.TopMuzikanten.nl en alle daaraan gerelateerde sub domeinen.
 6. Maandabonnement: een maandelijks opzegbaar abonnement welke een maand lang toegang tot de lessen van TopMuzikanten.nl verschaft en welke maandelijks geïncasseerd wordt. Het abonnement wordt automatisch stilzwijgend verlengd tot de koper het abonnement opzegt via de website. De opzegtermijn bedraagt 1 (zegge: één) maand.
 1. Om van de dienstverlening gebruik te maken dient de Abonnee op de Website van TopMuzikanten.nl zich eerst aan te melden door het aanmaken van een Account. De Abonnee dient ook Euro 0,01 over te maken ter verificatie van de betaalgegevens waarmee TopMuzikanten.nl het abonnementsgeld, na een proefperiode, kan incasseren. TopMuzikanten.nl stuurt de Abonnee vervolgens een bevestiging van de aanmelding via het opgegeven e-mailadres, waarin TopMuzikanten.nl aangeeft dat de Abonnee met de Inloggegevens en na ontvangst van zijn geaccepteerde betaalgegegevens, gebruik kan maken van de dienstverlening. Met deze bevestiging van TopMuzikanten.nl komt de Overeenkomst tussen Abonnee en TopMuzikanten.nl tot stand. Na de verificatietransactie heeft Abonnee éénmalig recht op een proefperiode van tenminste 7 dagen. Hierna vervalt voor Abonnee het herroepingsrecht. TopMuzikanten.nl kan de Abonnee benaderen in verband met de afronding van de aanmelding en bevestiging van de Overeenkomst.
 2. Het TopMuzikanten.nl abonnement gaat in op de datum waarop TopMuzikanten.nl de aanmelding heeft bevestigd.
 3. Na het einde van de gratis proefperiode, loopt het abonnement automatisch door in een betaald abonnement, tenzij de Abonnee het abonnement heeft opgezegd tijdens de proefperiode. Dit kan op elk moment tijdens de proefperiode via de Website.
 1. De proefperiode is bedoeld om de Abonnee éénmalig kennis te laten maken met de online leeromgeving van TopMuzikanten.nl. TopMuzikanten.nl kan – naar eigen inzicht – het gebruik en/of de voorwaarden (waaronder de duur) beperken om misbruik van de proefperiode te voorkomen of tegen te gaan. TopMuzikanten.nl kan de aanmelding en/of het gebruik van de proefperiode blokkeren indien TopMuzikanten.nl vaststelt dat de Abonnee hier niet (meer) voor in aanmerking komt. Dit kan aan de hand van gegevens, zoals een apparaat-id, een betalingsmethode en/of e-mailadres, die reeds voor een bestaand of recent beëindigd TopMuzikanten.nl -abonnement worden of zijn gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en TopMuzikanten.nl gesloten Overeenkomsten waarbij TopMuzikanten.nl Diensten aanbiedt en/of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen Klant en TopMuzikanten.nl.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen Klant en TopMuzikanten.nl.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Klant kan contact opnemen met TopMuzikanten.nl via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten en of producten. TopMuzikanten.nl zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 4. Als TopMuzikanten.nl een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. TopMuzikanten.nl kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan of had kunnen begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van TopMuzikanten.nl dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij TopMuzikanten.nl deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door TopMuzikanten.nl.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. TopMuzikanten.nl zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. TopMuzikanten.nl heeft het recht, zonder voorafgaande toestemming van klant bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal TopMuzikanten.nl de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door TopMuzikanten.nl worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TopMuzikanten.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan TopMuzikanten.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TopMuzikanten.nl zijn verstrekt, heeft TopMuzikanten.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat TopMuzikanten.nl zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voor TopMuzikanten.nl voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant TopMuzikanten.nl hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. TopMuzikanten.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst, danwel de Overeenkomst te annuleren zonder enig recht op schadevergoeding of schadeloosstelling voor Klant.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen TopMuzikanten.nl en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden door Klant.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van TopMuzikanten.nl op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen TopMuzikanten.nl en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. TopMuzikanten.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat TopMuzikanten.nl goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits TopMuzikanten.nl Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is TopMuzikanten.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is TopMuzikanten.nl gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht jegens TopMuzikanten.nl.
 4. Blijft Klant in gebreke, dan zal TopMuzikanten.nl tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Klant. De incassokosten en administratiekosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

Artikel 7. Herroepingsrecht en retournering Producten

 1. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (zegge: veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
 2. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
 3. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval TopMuzikanten.nl de Diensten volledig levert binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan TopMuzikanten.nl en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.
 4. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.
 5. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Klant, of een door Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:
  1. Het Product heeft ontvangen;
  2. Het laatste Product heeft ontvangen indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
  3. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
  4. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode.
 6. Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal TopMuzikanten.nl het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten.
 7. Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling het Product beschadigd was. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.
 8. Klant is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Klant zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Klant het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Klant besluit het Product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt TopMuzikanten.nl dit dan ook na te laten.
 9. Klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 8 van dit Artikel genoemde handelswijze.
 10. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.
 11. TopMuzikanten.nl is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Klant een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren, kan Klant het retourformulier invullen. Het staat Klant ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan TopMuzikanten.nl kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.
 12. Indien Klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan TopMuzikanten.nl om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt TopMuzikanten.nl onverwijld per mail de ontvangst hiervan.
 13. Artikel 8. Annulering
 1. Annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot 14 dagen na de ondertekening van de offerte. Indien de annulering plaatsvindt binnen deze termijn, doch 48 uur voor de aanvang van de uitvoering van de diensten, dan is Klant verplicht 50% van de overeengekomen honorering te betalen.
 2. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.

Artikel 9. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. TopMuzikanten.nl heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via IDeal of bankoverschrijving.
 4. Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt TopMuzikanten.nl € 6,95 verzendkosten.
 5. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan TopMuzikanten.nl mede te delen.
 7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Zorg dat er bij automatische incasso voldoende saldo op de rekening staat. Indien betaling niet voldaan kan worden wordt er €9.95 per storno in rekening gebracht. 
 8. Indien TopMuzikanten.nl besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10. Verzending en bezorging

 1. Op het moment dat de bestelling door TopMuzikanten.nl is ontvangen, stuurt TopMuzikanten.nl de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Klant aan TopMuzikanten.nl kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van TopMuzikanten.nl is in beginsel 5 (zeggen: vijf) werkdagen.
 2. Indien TopMuzikanten.nl de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. TopMuzikanten.nl is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat.
 3. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door TopMuzikanten.nl of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd.
 4. TopMuzikanten.nl bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. TopMuzikanten.nl kan ervoor kiezen om de Producten via een postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.
 5. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.
 6. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens TopMuzikanten.nl het recht om:
  1. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen, mits TopMuzikanten.nl hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
  2. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits TopMuzikanten.nl hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
  3. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;
  4. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of
  5. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst.
 7. De rechten uit lid 7.4 en 7.5 van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van TopMuzikanten.nl niet gevergd kan worden, dan wel indien TopMuzikanten.nl tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen.
 8. Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7.3 van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is TopMuzikanten.nl gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van TopMuzikanten.nl, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van TopMuzikanten.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van TopMuzikanten.nl, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal TopMuzikanten.nl overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die TopMuzikanten.nl heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12. Garantie

 1. TopMuzikanten.nl staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat TopMuzikanten.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 1. Een door TopMuzikanten.nl, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover TopMuzikanten.nl kan doen gelden indien TopMuzikanten.nl is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 2. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van TopMuzikanten.nl, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13. Reclames

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan TopMuzikanten.nl te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij TopMuzikanten.nl overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. TopMuzikanten.nl kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. TopMuzikanten.nl draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat TopMuzikanten.nl enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij TopMuzikanten.nl tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. TopMuzikanten.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant zal TopMuzikanten.nl vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16. Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan: klantenservice@topmuzikanten.nl’. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk binnen 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door TopMuzikanten.nl in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 17. Identiteit van

 1. TopMuzikanten.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 82320594 en draagt btw-identificatienummer NL003676740B90. TopMuzikanten.nl is gevestigd aan Vlinderslag 44 (4286 GK) te Almkerk.
 2. TopMuzikanten.nl is per e-mail te bereiken via klantenservice@topmuzikanten.nl of middels de Website www.TopMuzikanten.nl en telefonisch op 0183-526408.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen TopMuzikanten.nl en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen TopMuzikanten.nl en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar TopMuzikanten haar vestigingsplaats heeft.

Artikel 19. Verhuur

Algemeen

 1. Deze huur Voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen huurovereenkomst tussen TopMuzikanten.nl en huurder.
 2. TopMuzikanten.nl blijft te allen tijde eigenaar van de gehuurde producten en toebehoren tot de huurovereenkomst volledig is beëindigd. 

Huurprijs en betalingen

 1. De huurprijs kunt u vinden in onze webshop bij het te huren product.
 2. Bij aanvang van de huurovereenkomst is een borg verschuldigd van 1/3e deel van de webshopprijs incl. BTW, naar boven afgerond op hele euro’s. 
 3. De borg en volgende maand huur dienen voor uitlevering van de instrumenten te zijn voldaan via een betaallink. Dit bankrekeningnummer dient te corresponderen met het bankrekeningnummer waar de automatische incasso op zal plaatsvinden. 
 4. De huurprijs wordt voorafgaand aan de maand van de bankrekening geïncasseerd. Zorg dat er voldoende saldo op de rekening staat. Indien betaling niet voldaan kan worden wordt er €9.95 per storno in rekening gebracht. 

Duur en einde van de huurovereenkomst

 1. De huurovereenkomst vangt aan op het moment dat de eerste betaling van de borg en volgende maand huur succesvol is afgerond. 
 2. De minimale huurperiode is 1 maand en wordt stilzwijgend met telkens 1 maand verlengd. 
 3. De opzegtermijn van de huurovereenkomst is minimaal 1 maand. 
 4. Indien een automatische incasso niet succesvol kan worden uitgevoerd, ontvangt de huurder een eenmalige herinnering om de huurprijs te voldoen binnen 5 werkdagen. Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, dan behoudt TopMuzikanten.nl zich het recht voor om het gehuurde op kosten van de verhuurder op te eisen. De huurovereenkomst wordt dan wel beëindigd op het moment dat het gehuurde door TopMuzikanten.nl is ontvangen in haar centrale magazijn. Eventuele niet voldane huurtermijnen en bijkomende kosten zijn dan alsnog verschuldigd en zullen worden verhaald op de huurder. 
 5. Indien de huurder bij het einde van de huurperiode de producten in technisch goede staat retourneert, wordt de door de huurder betaalde borgsom door TopMuzikanten.nl teruggestort op de bankrekening. Eventuele gebreken die vastgesteld worden aan het einde van de huurperiode en geen gevolg zijn van slijtage en normaal gebruik worden in rekening gebracht aan de huurder en allereerst met de betaalde borg verrekend. 
 6. De huurder dient de originele verpakking te bewaren, wanneer de originele productdoos niet meer aanwezig is zal TopMuzikanten.nl dit verrekenen met een deel van de borg. 

Levering

 1. Het gehuurde kan door de huurder worden afgehaald bij TopMuzikanten.nl dan wel bij de huurder thuis worden afgeleverd door de vervoerder. 

Aansprakelijkheid van de Huurder 

 1. Gedurende de huurperiode is de huurder volledig aansprakelijk voor schade aan de gehuurde producten en is de wederpartij verplicht de producten als goed huurder te gebruiken dan zich wel als goed huurder te gedragen. Schade veroorzaakt aan de producten gedurende de huurperiode is voor risico van de huurder. 

Reparatie en onderhoud

 1. Reparaties en storingen dienen gemeld te worden bij de klantenservice van TopMuzikanten.nl Reparatie en storingen die niet onder garantie kunnen worden verholpen zijn voor rekening van de huurder. In geen geval mag de huurder zelf reparaties uitvoeren dan wel uit laten voeren aan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TopMuzikanten.nl.
 2. Het normale, in het maatschappelijk verkeer betamelijke onderhoud van de gehuurde producten dient te geschieden door de wederpartij, en is niet in de huurprijs inbegrepen. Slijtagedelen als stokken, vellen en snaren vallen niet binnen het huurcontract en zijn voor rekening van de huurder. 

Aankoop na huurperiode

 1. De huurder kan besluiten om na opzegging en voldoen van de minimale huurperiode het product te kopen. De koopprijs wordt bepaald door 50% van de betaalde huurpenningen in mindering te brengen op de oorspronkelijke webshopprijs. De koopprijs zal in geen geval lager dan € 0,- bedragen.